Stałe usługi świadczone centralnie

 

Do zadań Centrum Informatycznego należy miedzy innymi:

  • utrzymanie i dostosowywanie szkieletu sieci do nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych na potrzeby nowoczesnej dydaktyki i działalności badawczo-naukowej,
  • utrzymanie, rozwijanie systemów informatycznych wspierających zarządzanie Uczelnią: kompleksowa obsługa studiów, rekrutacja, system finansowo-kadrowy itp.
  • zapewnienie pracownikom Uczelni oraz studentom (również w akademikach) dostępu do sieci OSK we wszystkich lokalizacjach – obsługa 47 budynków na terenie kampusu, 100 węzłów sieci , 400 urządzeń w węzłach,
  • wsparcie dla pracowników obslugujacych systemy zarządzania Uczelnią , obsługa systemu wydruku Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
  • wsparcie dla pracowników (2500 pracowników) Uczelni w korzystaniu z zasobów IT na terenie kampusu oraz w innych lokalizacjach,
  • koordynacja zakupów i dystrybucja specjalistycznego oprogramowania (Statistica, SAS, Autocad itp.), oprogramowania Microsoft w ramach umowy SELECT oraz sprzętu komputerowego,
  • udostępnianie oprogramowania na potrzeby zajęć dydaktycznych i prac naukowo-badawczych,
  • obsługa typu helpdesk, zakup oprogramowania i sprzętu itp.

Pracownicy i studenci korzystających z zasobów informatycznych Uczelni zobowiązani są do przestrzegania regulaminów i zarządzeń.